fa-IRen-US

هلو

هلو

 یکی از تولیدات بازرگانی احمدزاده هلو میباشد  فصل برداشت و عرضه ان به بازارهای داخلی وخارجی از اواخر اردیبهشت ماه شروع وتا اواخر مرداد ماه ادامه دارد .بازرگانی احمد زاده امادگی همکاری با تجار وصادرکنندگان محترم را دارد