fa-IRen-US

نارنگی

نارنگی

 مازندران با تولید بیش از 600000هزارتن نارنگی رتبه اول تولید درایران را بخود اختصاص داده است با توجه به شرایط اب وهوایی کیفیت نارنگی تولیدی از ارزش غذایی بالایی برخوردار میباشد بازرگانی احمدزاده همه ساله نسبت به برداشت وبسته بندی ان اقدام مینماید یکی ازمحصولاتی که صادرات ان در الویت این واحد قرار دارد وهمه ساله نسبت به صادرات ان مبادرت مینماید .بازرگانی احمدزاده با استفاده از ماشین الات نوین بسته بندی امادگی تامین نارنگی را برای تجار وصادرکنندگان محترم به هر میزان وبسته بندی دلخواه صادرکنندگان را دارد