fa-IRen-US

شلیل

شلیل

 یکی از تولیدات بازرگانی احمدزاده شلیل میباشد فصل برداشت شلیل اواسط بهار میباشد وتا اواخر تابستان ادامه دارد .بازرگانی احمدزاده امادگی همکاری با مشتریان داخلی وخارجی با بسته بندیهای مورد دلخواه مشتریان را دارد