برداشت

برداشت میوه جات از باغات تحت پوشش

بيش از ٢٠٠هكتار از باغات مركبات تحت پوشش بازرگاني احمدزاده ميباشد ودائما توسط كارشناسان باغات مورد بازرسي قرارميگيرد بنحوي كه در طي فرايند توليد ازمايشات متعددي روي برگ وخاك واب ونهاده هاي مصرفي انجام تا محصول توليدي از كيفيت قابل قبولي برخوردار باشد بازرگاني احمدزاده محصول مركبات اين باغات را همه ساله برداشت مينمايد وبه بازار داخلي وخارجي عرضه مينمايد
طراحی سایت