خرید


خرید محصول باغات کشاورزان

بازرگاني احمدزاده همه ساله باغات باغداراني كه تمايل به فروش مركبات دارند را خريداري ونسبت به برداشت محصول اقدام وبسته بندي وبه بازار عرضه مينمايند باغداراني كه تمايل به فروش محصول مركبات دارند ميتواند با واحد خريد ما ارتباط برقرار نمايند در اسرع وقت باغات مورد بازديد ونسبت به خريد اقدام ميشود

طراحی سایت